Como Colexiarse

Colexiarse é un requisito indispensable para exercer a profesión de Enxeñeiro Agrónomo, cando así o estableza unha lei estatal. A Colexiación é única en todo o territorio nacional debendo estar adscrito sempre ao Colexio en cuxo ámbito territorial teñas a túa dirección profesional ou centro de traballo

Documentación necesaria:
>1 fotografia tamaño carné
>Fotocopia DNI
>Titulo ou resgardo de abono dos dereitos do título, calquiera destes documentos deberá estar compulsado
>Fotocopia de estar incluído no Réxime Especial de Traballadores por Conta propia ou no Réxime Xeral da Seguridade Social ou Réxime Especial da Seguridade Social de funcionarios públicos, ou inscrición no INEM para os desempregados.

>Solicitude

>Ten en conta que podes adiantar toda a documentación escaneada vía portelo único (ligazón anterior), pero para facer efectiva o alta requirimos que a documentación acreditativa do título académico sexa orixinal ou compulsada polo que as deberás remitir ou presentar na sede do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia.
Cotas Colexiais
De acordo coa establecido na Xunta Xeral Ordinaria celebrada o día 14 de decembro de 2013 vixentes ata a actualidade, adoptáronse os seguintes acordos referidos ao momento 6 da orde do día “Proposta de Modificación das Cotas Colexiais: Apróbase a cota colexial de 110 euros anuais. Apróbase a creación dunha cota colexial reducida para os xubilados de 55 euros anuais. O pago repártese do seguinte modo: 50 % da cota no primeiro semestre + prima do seguro de responsabilidade civil obrigatorio de 26 euros (normalmente tramítase no mes de xuño) O 50 % da cota no segundo semestre (normalmente tramítase no mes de decembro).