Funcións

Como funcións xerais do Colexio ao servizo destes fins, enuméranse a título enunciativo e non limitativo, as seguintes: 1º. De ordenación do exercicio profesional. a) O rexistro de colexiados, e a súa situación de habilitación profesional. O colexio facilitará aos órganos xurisdicionais e ás administracións públicas, de conformidade coas leis, a relación de colexiados que puidesen ser requiridos para intervir como peritos ou designalos directamente.
b) O rexistro das sociedades profesionais con domicilio social no ámbito territorial do Colexio.
c) A vixilancia da actividade profesional para que esta sométase, en todo caso, á ética e dignidade da profesión e ao debido respecto aos dereitos dos cidadáns. d) O exercicio, na orde profesional e colexial, da potestade disciplinaria en caso de incumprimento das prescricións legais ou deontolóxicas. e) O visado dos traballos profesionais.
f) A vixilancia do cumprimento das normas que regulan o exercicio profesional.
g) A adopción das medidas conducentes a evitar o intrusismo profesional e a competencia desleal, así como o exercicio irregular da profesión.
h) A persecución dos actos de competencia desleal. i) A mediación en vía de conciliación ou arbitraxe, a pedimento das partes, en cuestións que, por motivos profesionais, suscítense entre profesionais.
j) Atender ás solicitudes de información sobre os seus colexiados. 2. De representación e defensa da profesión e dos seus colexiados. a) Exercer, no seu ámbito, a representación e defensa da profesión #ante as administracións públicas, os tribunais e demais poderes públicos, institucións, entidades e particulares.
b) Actuar #ante os xulgados e tribunais en cuantos litixios afecten os intereses profesionais.
c) Informar nos procedementos, administrativos ou xudiciais en que se discutan calquera cuestións profesionais. d) Informar, conforme as normas reguladoras, os proxectos de disposicións normativas que regulen ou afecten directamente as condicións xerais das funcións profesionais. e) Cooperar á mellora do ensino e investigación da profesión.
f) Participar na elaboración dos plans de estudo.
g) Participar nos consellos, organismos consultivos, comisións e órganos análogos das administracións públicas e das organizacións, nacionais ou internacionais, cando sexa requirido para iso.
h) Establecer e manter relacións e intercambios con organismos de carácter técnico, científico ou profesional, nacionais ou estranxeiros, dedicados a actividades que teñan afinidade cos fins e as funcións do colexio. i) Exercer cantas funcións sexanlle encomendadas polas administracións públicas.
j) Realizar peritaxes, ben por conta propia, ben a pedimento dos colexiados, das administracións, dos xulgados e tribunais ou doutras entidades públicas e privadas.
k) Desenvolver outras funcións que redunden en beneficio dos intereses profesionais dos colexiados.
l) Atender ás queixas ou reclamacións presentadas polos seus colexiados.
ll) Realizar aquelas actuacións que consideren oportunas ou lles encomenden os poderes públicos conforme a lei. 3. De servizo. a) A resolución mediante laudo, conforme a lexislación vixente sobre arbitraxes, dos conflitos e discrepancias.
b) A organización de actividades e servizos de interese para os colexiados de índole profesional, formativa, cultural, médico-profesional, asistencial, de previsión e outros análogos, ou colaborar, no seu caso, con institucións deste carácter.
c) O asesoramento e a organización de cursos de formación continuada e especialización.
d) A colaboración e participación na creación dun sistema de cobertura de responsabilidades civís contraídas polos profesionais no desempeño da súa actividade, de libre subscrición por parte dos colexiados, e sometido á Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia.