Información Económica

Nesta sección da web incluese de forma específica información sobre los seguintes contidos:

1.- Os contratos suxeitos a dereito administrativo, incluidos os contratos menores, con indicación do obxecto, duración, e importe da licitación e da adxudicación.

Ano 2021 Consellería do Medio Rural: ”Proxecto de colaboración para a redacción dun manual para a integración ambiental e paisaxística da reestruturación parcelaria en Galicia ‘ST-5708 dentro do plan Outros 2021. O prezo total da contratación: DEZASETE MIL CATROCENTOS NOVENTA E NOVE CON DEZ EUROS (17.499,10 €). O prazo de execución foi de seis (6) meses a partir ao da sinatura deste contrato.

2.- Os convenios suscritos no exercicio das funciones públicas que lle foron conferidas, con mención das partes asinadas, seu obxecto, prazo de duración e no seu caso, as obrigas económicas convidas.

No hai asinados convenios desta natureza.


3.- As subvenciones e axudas públicas recibidas con indicación de seu importe, obxectivo ou finalidade e a Administración Pública concedente.

Ano 2020: Resolución número 2021/4767 de data 11/02/2021 de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao pro
grama FOENAA/2020 da Deputación de A Coruña: Convocatoria do programa de subvencións
 dirixido a entidades para actividades de promoción econó
mica, durante o ano 2020

Cod. Exp.:2020000012222
Obxecto:
 COMPROMISOS DA ENXEÑERÍA AGRONÓMICA COS OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTENTABLE
importe: 14.750,00€

Coeficiente: 0,8000

Presuposto a xustificar: 18.437,50 €

BOP