Quejas y Reclamaciones

Información do servizo

Este Servizo de Atención ao usuario e consumidor está dirixido tanto aos colexiados como a todos aqueles usuarios destinatarios dos servizos do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia.

Enténdese por queixa a expresión dunha desconformidade ou insatisfacción coa prestación dalgún servizo ou o funcionamento dalgunha unidade. As queixas ou reclamacións non terán en ningún caso a consideración de recursos administrativos, nin paralizarán os prazos para interpoñer ou resolver os mesmos.

FORMULARIO DE QUEIXA O RECLAMACIÓN

Tampouco supoñerán a renuncia ao exercicio doutras accións ou dereitos recoñecidos polo ordenamento xurídico. O Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia actuará, previa solicitude do interesado, en vías de arbitraxe que poidan existir por motivos profesionais.

 

Información sobre a Asociación de Consumidores

 

COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS AGRÓNOMOS DE GALICIA garante a protección e confidencialidade dos datos persoais que nos proporcionen de acordo co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, a Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais e Garantías dos Dereitos Dixitais e a Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico 34/2002 de 11 de Julio ( LSSI-CE). Informámoslle que a súa dirección de correo electrónico, así como o resto dos datos de carácter persoal teñen a finalidade de xestionar as comunicacións e relacións colexiais por vía electrónica. En cumprimento do establecido no RGPD, vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación ou portabilidad nos termos establecidos no Regulamento Xeral de Protección de Datos. O responsable do tratamento é COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS AGRÓNOMOS DE GALICIA con dirección na Rúa Luís López Casanegra, 5 – BJ 15006 A Coruña. Ten dereito de (Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación do tratamento, Portabilidad de datos e Dereito ao Esquecemento), que pode exercer dirixíndose de forma gratuíta achegando unha copia do seu DNI á dirección de correo seguinte: dpd@coiag.es (Att. Sara Martín Delegado de Protección de Datos COIAG), y o dereito de Reclamación en www.agpd.es

Aviso Legal 

Política de Privacidade